Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

 

Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004 yılından itibaren sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanlarına giren, çok yönlü olarak tartısma, arastırma ya da uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel çalısmaları ve çözümleri içeren“hakemli” bir dergidir. Derginin dili Türkçe'dir; ancak İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılar da yayıma kabul edilebilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.

Dergi yılda iki kez yayımlanır. Dergiye gönderilecek makaleler baska bir yerde yayınlanmamıs ya da yayınlanmak üzere gönderilmemis olmalıdır. Ayrıca makale ile birlikte yazar(lar) tarafından dergimiz sayfasında (Belge ve formlar) yer alan Makale Basvuru Formu ve Telif Hakları Devir Formu’nun da doldurulup imzalanarak Dergi Yayın Kurulu Baskanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Dergisi; sosyal ve beseri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalısmaları değerlendirerek ve yayınlayarak bilimsel ve toplumsal gelisime katkıda bulunmak ve alanında aranan dergiler arasında olmayı vizyonu olarak belirlemistir.

Sosyal Bilimler Dergisi; vizyonunu gerçeklestirmeye çalısırken dürüstlük ve seffaflık, bilim ve is etiği doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinmistir.

 

YAZIM KURALLARI

1. Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ilgi alanlarına giren, çok yönlü olarak tartısma, arastırma ya da uygulamalar sonucunda üretilen bilimsel çalısmaları ve çözümleri içeren “hakemli” bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanır.

2. Dergiye gönderilecek makaleler baska bir yerde yayınlanmamıs ya da yayınlanmak üzere gönderilmemis olmalıdır.

3. Makalelerin 2500 kelimeden az, 5000 kelimeden fazla olmaması (derginin sayfa düzenine göre yaklasık 8–15 Sayfa aralığında olması), incelemeye alınmasının ön kosuludur.

4. Türkçe ve İngilizce özetler çalısmanın basında yer alacak ve madde 5’te belirtilen marjlar doğrultusunda 11 punto olarak yazılacaktır. Türkçe ve İngilizce baslıklar sayfa ortasında yer almalı, ilk harfler büyük olacak sekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazarların isimleri küçük, soyadları büyük harflerle ve koyu, unvan ve kurumları, ilk harfleri büyük olacak sekilde küçük harflerle ve açık olarak isimlerin altına yazılmalıdır. Bütün ana bölüm baslıkları büyük; alt bölüm baslıkları ilk harfler büyük olacak sekilde koyu; ikincil alt baslıklar ilk harfler büyük olacak sekilde koyu-italik olarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm baslıklarına numara konulmamalıdır.

5. Eser, Times New Roman karakterinde, makale baslığı İlk harfler büyük 12 punto ve koyu; metin ve alt baslıklar 11 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Baslıklar ve paragraf bası metinden 0,5 cm içeriden baslamalıdır. Yazılım marjları A4 boyutundaki kağıda, üstten 5 cm, alttan 6 cm, sağdan 4 cm soldan 4,5 cm, üst bilgi için 4 cm ve alt bilgi için 5 cm bosluk bırakılacak sekilde olmalıdır.

6. Metin içindeki göndermeler, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren kaynakça listesi, metin sonunda gösterilmelidir.

7. Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki göndermelerde ve kaynakçadaki yazılıs biçimleri asağıda örneklenmistir:


                               a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Öktem, 1999: 71)

Kaynakçada: Öktem, Niyazi (1999), Devlet ve Hukuk Felsefesi Akımları, Der Yayınları, İstanbul.

Metin içinde: (Van de Walle, 1999: 25)

Kaynakçada: Van de Walle, Nicolas (1999), “Economic Reform in a Democratizing Africa”, Comparative Politics, Vol. 32, No: 1, October, ss. 21- 41.

 

                               b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Weiss ve Hobson, 1995: 12)

Kaynakçada: Weiss, Linda ve Hobson, John M. (1995), Devletler ve Ekonomik Kalkınma, (Çev. Kıvanç Dündar), Dost Kitabevi, Ankara.

Hall, Stuart ve Held, David (1995), "Yurttaslar ve Yurttaslık", Yeni Zamanlar 1990'larda Politikanın Değisen Cephesi, (Der. Hall, Stuart – Jacques, Martin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.47-68.

 

                               c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içinde: (Miller vd., 1994: 131)

Kaynakçada: Miller, David - Coleman, Janet – Connolly, William – Ryon, Alan (1994), Blackwell'in Siyasal Düsünce Ansiklopedisi, (Çev. Bülent Peker- Nevzat Kıraç), Ümit Yayınları, Ankara.

 

Makaleler için de aynı sistematik izlenecektir.

 

                               d) Derleme yayınlar:

Metin içinde: (Çitci, 1998: xii)

Kaynakçada: Çitci, Oya (Der.) (1998), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE, Ankara.

 

                               e) Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (TODAİE, 1991: 101)

Kaynakçada: TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Arastırması–Genel Rapor, TODAİE, Ankara.

 

                               f) İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Erer, 1963: 219)

Kaynakçada: Erer, Tekin (1963), On Yılın Mücadelesi, Ticaret Postası Matbaası, İstanbul’dan aktaran Cem Eroğul, Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), AÜ SBF Yayın No: 294, Ankara 1970, s. 102.

 

                               g) Elektronik ortamdan yapılan yollamalar:

                i) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmıs ise, metin içindeki yollamalar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde

eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulasma tarihi, asağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde: (Hiro, 1998)

Kaynakçada: Hiro, Philip (1988) “Politics Lebanon: Lebanase Voting Again”, IPS World News, http:www.oneworld.org/ips2 (10.02.2000).

                ii) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmıs ise, metin içinde sitenin genel adresi, kaynakçada alt adresleri de kapsayan genel bağlantı adresi, bağlantı tarihi ile birlikte verilmelidir.

Metin içinde: (todaie.gov.tr, 1999)

Kaynakçada:http:www.todaie.gov.tr/inshak/konferans.html (10.11.1999).


                               h) Göndermeler dısındaki açıklamalar dipnot olarak ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

 

8. Bilgisayar ortamında yazılmıs makalelerin dört nüsha bilgisayar çıktısı, Microsoft Office 2003 sartlarında kopyalanmıs ve dosya adı belirtilmis bir Cd ile birlikte gönderilmelidir. Makalenin yaklasık 100’er sözcükten olusan Türkçe ve İngilizce özeti, yine İngilizce ve Türkçe olarak, dâhil edileceği disiplin ya da alan ile islediği konuyu doğrudan gösterecek 3-5 anahtar sözcük metne eklenmelidir.

9. Eserde yer alacak her türlü sekil, grafik, harita ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

10. Yazarlar, kısa mesleki öz geçmislerini, iletisim adreslerini ve telefon/faks numaraları ile varsa e-posta adreslerini bildirmelidirler. Özgeçmis bilgileri, yazarın kurum adresini, akademik ve/veya yönetsel unvanını, çalısma alanlarını içermeli ve yaklasık 30-40 kelimeden olusmalıdır.

11. Yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yayımlanan veya yayımlanmayan eserler iade edilmez.

12. Dergiye gönderilen makaleler Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar hakemlere gönderilmektedir.Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir. Basımı uygun bulunan makalelerin, derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. Yazar, bu karar konusunda da bilgilendirilmektedir.

13. Yazarlar Garanti Bankası K.Maras Subesi 118 6299841 nolu KSÜ Vakfı hesabına Sosyal Bilimler Dergisi açıklamasıyla KSÜ Personeli için 15 TL; Üniversite dısı basvuranlar için 30 TL yatırarak banka dekontunu eserlerine eklemis olarak basvuru yapmalıdırlar.

 

                Önemli Not: Yukarıdaki yazım kurallarına uymayan öneriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

                                                         

                                                                       KSÜ SBD Yayın Komisyonu Baskanlığı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı